Õppetegevus

MISSIOON: 

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar on lapsest lähtuva kasvatusega lasteaed, mis toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist, arvestades tema individuaalsust ja eripära ning hoides ja tugevdades lapse tervist.

VISIOON:

Haapsalu  Lasteaed Vikerkaar on  laste isikupära ja vajadusi arvestav, lapsekesksel metoodikal töötav, lastevanemate poolt hinnatud hea maine ja väljakujunenud traditsioonidega turvaline lasteasutus, olles arenev organisatsioon muutuvas ühiskonnas.

 LASTEAIA PÕHIVÄÄRTUSED ON:

  • Hoolivus: Vikerkaare lasteaia laps, töötaja ja lapsevanem  märkab enda kõrval  teist inimest, on valmis kaaslast ära kuulama ja toetama, loob üksteist mõistva ja arvestava, toetava ja väärtustava õhkkonna, hoolib kõigest, mis teda ümbritseb. 
  • Sõbralikkus: Vikerkaare lasteaia laps, töötaja ja lapsevanem on abivalmis ja naeratav, tunneb sõpra hädas, suhtleb sõbralikult.                        
  • Koostöö: Vikerkaare lasteaia laps, töötaja ja lapsevanem on valmis tegutsema ühtse meeskonnana, otsib võimalusi koostegevuste algatamiseks, innustab kaaslasi  ühisteks ettevõtmisteks.

Lasteaia seinad on kõnelevad seinad. Need koguvad ja talletavad endasse jälgi meist: tundeid, häälekõlasid, sõrmejälgi. Seetõttu on lasteaia väärtused nähtavad lasteaia seintel:  vikerkaare värvides lõngakerad.  Selleks, et tekiks tervik, on vaja ühiselt kerida-koguda oma väärtusi ja hoida neid. Selliseid väärtuste kerasid  võib olla igal inimesel mitmeid: töö-, kodu-, pere  jne. Igal ühel on oma väärtuste kerade korv. Laste väärtuste kerad (väiksemad), mis veeredes kasvavad, puutuvad kokku teiste laste ja nende perede väärtustega, lasteaia väärtustega, kogukonna väärtustega –  üksteist kujundades, mõjutades, täiendades ning kaasates. Väärtused veerevad meie lasteaia keeles, meeles ja tegudes ning on meie lasteaia ühisvara, mis lõimitult õppetegevusega on osa meie elust, toetades lõpuks lapsel kogu eluks vaja mineva universaalväärtuste kujunemist.

Lasteaia õppekava  aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Lasteaia õppekava määrab lähemad ja kaugemad sihid, nende ellurakendamise viisid ja meetodid. Õppekava toetab lapse mitmekülgset arengut, mille tulemusena kujuneb lastel koolivalmidus, tagades sujuva ülemineku lasteaiast kooli. Õppekava kirjeldab sotsiaalse- , vaimse-, füüsilise  ja mängu valdkondi. Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika.

Lasteaia õppe-kasvatustegevus toimub läbi mängu, lõimides  järgnevaid valdkondi:

  • mina ja keskkond
  • keel ja kõne
  • matemaatika
  • kunst
  • liikumine
  • muusika

Lasteaia õppekava ja aasta tegevuskava on aluseks iga rühma tegevuskavale.

HEA ALGUS

Vikerkaare lasteaia kõik rühmad töötavad lapsest lähtuva Hea Alguse metoodika järgi. Selleks on  rühmaruumid  jaotatud  erinevateks tegevuskeskusteks, mille avariiulitelt saab laps iseseisvalt võtta tegutsemiseks vajalikku. Hea alguse metoodika suunab lapse aktiivsele tegutsemisele ja probleemide lahendamisele, õpetamaks iseseisvat otsuste langetamist ja valikute tegemist. Lapsele ei anta valmis teadmisi, vaid austatakse teda kui loovat mõtlejat ja toetatakse tema omaalgatust. Kogetud eduelamus aitab lapsel tunnetada end võrdväärsena teiste seas. Nii püsib tal ka huvi õppimise vastu, mida ta teeb märkamatult, sest õppimine on peidetud aktiivsesse mängu, puudub piir õppimise ja mängu vahel. 

Põhitegevuskeskused: kunst, teadus- matemaatika, kirja- ja raamatukeskus, lauamängukeskus, ehituskeskus, loovmäng, vesi ja liiv, kokanduskeskus.  Keskused  võimaldavad nii individuaalset tegevust kui ka rühmatöö korraldamist. 

Päeva alustatakse hommikuringiga, mis annab igale lapsele võimaluse suhtlemiseks, oma mõtete väljaütlemiseks ja teiste kuulamiseks, koos tehakse plaane eelolevaks päevaks: lapsed mõtlevad läbi, kas mõni pooleliolev töö on vaja lõpetada; õpetaja tutvustab uusi vahendeid ja tegevuseks erinevaid võimalusi.