Kiusamisest vaba lasteaed

MEIE LASTEAIAS ON KASUTUSEL METOODIKA”KIUSAMISEST VABAKS!”

Kiusamisest vaba lasteaed tunnuslogo

Haapsalu Lasteaed Vikerkaar liitus “Kiusamisest vabaks!”metoodikaga 2010 oktoobris. Praeguseks on  meie lasteaiast metoodikaga liitunud kõik aiarühmad.

“Kiusamisest vabaks” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel.Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Alates 2007.aastast juhib Save the Children Denmark koostöös Taani kroonprintsessi Mary Fondiga Taani lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi”Kiusamisest vabaks”, milles keskendutakse kisamise ennetamisele 3-10 aastaste laste seas. Eestis veab Taani eeskujul projekti”Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” alates 2010.aastast MTÜ Lastekaitse Liit.

Metoodika tugineb neljale põhiväärtusele:sallivus, austus, hoolivus ja julgus. Kuna kiusamise ennetamine on seotud ühiskonnas vastu võetud käitumisnormide ja suhete kvaliteediga, on oluline, et neid väärtusi sisendataks lastesse võimalikult varakult.Igapäevases kasvatusprotsessis esineb erinevaid olukordi, mida tuleb tegelike põhjusteni jõudmiseks lahti mõtestada. Seejuures ongi oluline hea koostöö lasteaia personali ja lapsevanema vahel, kes toetavad ning aitavad väärtustele tuginedes lastele selgitada kaaslasi austavaid käitumisviise.

Projekt”Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna(EMP) toetuste programmi”Riskilapsed ja-noored”avatudtaotlusvoorust”Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis”

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus-ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium.Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Eestis on projekti eestvedajaks   MTÜ lastekaitse Liit.

Projekti sümboliks on SÕBER KARU (Buddybear), mis sümboliseerib turvalisust,hellust ja sõprust.Üks suur karu rühmas ja väikesed karud igal lapsel.SÕBER KARU on osaleja laste koosolekutel, kaitseb, lohutab ning  on hea sõber  ja lapse “hääletoru” kui laps ei julge ise rääkida.

Infot projekti kohta: http://www.kiusamisestvabaks.ee/