Õppe- ja kasvatustegevus

Vikerkaare Lasteaia õppekava  aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Lasteaia õppekava määrab lähemad ja kaugemad sihid, mille poole püüeldakse, nende ellurakendamise viisid ja meetodid. Õppekava tagab lapse mitmekülgse arengu, mille tulemusena saavutavad lapsed koolivalmiduse, mis omakorda tagab sujuva ülemineku lasteaiast kooli. Õppekava hõlmab lapse sotsiaalset, vaimset, füüsilist ja mängu arengut.

Õppe-kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika.

Lasteaia õppe-kasvatustegevus toimub läbi mängu, lõimides  järgnevaid valdkondi:

  • mina ja keskkond
  • keel ja kõne
  • matemaatika
  • kunst
  • liikumine
  • muusika

Lasteaia õppekava ja aasta tegevuskava on aluseks iga rühm tegevuskavale.