Õppe- ja kasvatustegevus

Vikerkaare Lasteaia õppekava  aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Lasteaia õppekava määrab lähemad ja kaugemad sihid, nende rakendamise viisid ja meetodid. Õppekava toetab lapse mitmekülgset arengut, mille läbimisel laps kasvab koolivalmiks. Õppekava sisaldab lapse sotsiaalse, vaimse, füüsilise ja mängu arengu kirjeldusi.

Õppe-kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika.

Lasteaia õppe-kasvatustegevus toimub läbi mängu, lõimides  järgnevaid valdkondi:

  • mina ja keskkond
  • keel ja kõne
  • matemaatika
  • kunst
  • liikumine
  • muusika

Lasteaia õppekava ja aasta tegevuskava on aluseks iga rühma tegevuskavale.