Arengulised erivajadused

ARENGULISTE ERIVAJADUSTE MÄRKAMINE JA KOOSTÖÖ HAAPSALU LASTEAIAS VIKERKAAR

Erivajadusega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi, vajadusel kohandusi lapse kasvukeskkonnas või rühma tegevuskavas. Erivajadusega lapse, sealhulgas muukeelse  või andeka lapse, arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö.

Peamine eesmärk on märkamine ning lapse arengu igakülgne toetamine.

 Töös erivajadustega lastega lähtume:

 • Koolieelse lasteasutuse seadusest;
 • Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuetest;
 • Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast;
 • Haapsalu Lasteaed Vikerkaar õppekavast.

MÄRKAMINE

 • Õppeaasta alguses selgitavad õpetajad oma rühmas, laste tegutsemist ja käitumist jälgides, välja erivajadustega laste olemasolu. Püüavad sõnastada erisuse.
 • Koostöös lasteaia Hariduslike (arenguliste) erivajaduste koordinaatori (HEVKO) ja tugispetsialistidega (Haapsalu Hariduse ja Tugiteenuste keskuse logopeedi või teiste spetsialistidega) sõnastatakse tuge vajava lapse erisus, kaardistatakse olemasolevad oskused (Arengu jälgimise mäng, Üldoskuste kaart – lapse eakohane areng) ja selgitatakse välja arendamist vajav, räägitakse läbi võimalused. Lepitakse kokku eesmärgid ja tegevused lapse arengu toetamiseks. Vajadusel tehakse muudatusi lapse kasvukeskkonnas, viiakse läbi lisa vaatlusi või tehakse koostööd Haapsalu Hariduse- ja tugiteenuste keskuse erispetsialistidega (näiteks sotsiaalpedagoog, psühholoog vm).
 • Vajadusel koostatakse lapse arengu toetamiseks meeskonnatööna individuaalne arenduskava (IAK) kindlaks ajavahemikuks. Arenduskava koostamine on meeskonnatöö, millest võtavad osa õpetajad, tugispetsialistid, lapsevanemad. IAK kaart vormistatakse õppeinfosüsteemis Eliis. Seatud eesmärgid analüüsitakse kokkulepitud perioodi lõpus (näiteks õppeaasta), sõnastatakse tugimeeskonna poolt õnnestumised ning harjutamist vajav, antakse ülevaade lapsevanematele. Vajadusel seatakse järgmised eesmärgid uueks õppeaastaks. Olenevalt saavutatud tulemustest kaalutakse, kas on vajalik IAK rakendamise jätkamine.
 • Nõustatakse ja toetatakse lapsevanemaid (Haapsalu Hariduse ja tugiteenuste keskus, Rajaleidja, lisauuringud vm).

KOOSTÖÖ

Lasteaias koordineerib arenguliste erivajadustega laste märkamist ja koostööd Hariduslike erivajaduste koordinaator (HEVKO). Haapsalu Lasteaias Vikerkaar on HEVKO õppealajuhataja Anneli Kõrv oppeala@vikerkaar.haapsalu.ee

HEV koordinaator omab ülevaadet lasteaias tuge vajavatest lastest ja  märkamistest, sh koolipikendus, varem kooli, REH plaaniga lapsed, muukeelsed ning andekad lapsed. Koordineerib lapsega tegelevate spetsialistide koostööd: alustab koostööd Haapsalu Hariduse Tugiteenuste keskuse spetsialistidega, aitab koostada ning edastab  tugiteenuste keskusele lasteaias koostatud Olustiku kirjelduse, Iseloomustuse, Individuaalse arenduskava, Koolivalmiduskaardi vm, vajadusel kutsub kokku ümarlaudu, koosolekuid. Osaleb vajadusel rühmas tegevusvaatlustes (teine vaade õpetaja tähelepanekutele). Osaleb IAK koostamise meeskonna (rühmaõpetajad, logopeed) töös.

LOGOPEED

Lasteaed teeb koostööd Haapsalu Hariduse Tugiteenuste keskuse logopeediga, kes on majas  neljapäeval ja reedel kell 08:00-13:00. Haapsalu Lasteaed Vikerkaar logopeed Heli Räli helirali9@gmail.com

Logopeed teeb kindlaks, koostöös rühma õpetajatega, õppeaasta alguses logopeedilist abi vajavad lapsed. Nõustab rühmaõpetajaid ja vajadusel juhendab lapse kõne arengu paremaks toetamiseks. Osaleb lapse arengu toetamise meeskonnatöös, aitab hinnata lapse arengutaset.

Osaleb koolivalmiduskaardi koostamisel koostöös rühmaõpetajatega. Valib tööks sobilikud meetodid ja vormid (rühma või individuaalne tegevus), määrab logopeedilise abi sageduse lähtuvalt lapse erivajadusest. Vajadusel võtab ühendust lapsevanemaga ja nõustab lapse kõne arengu ja suhtlemisega seotud küsimustes. Logopeedilist tööd ei toimu, kui laps on nohus, köhas vm nakkusohtlikus haiguses.

PSÜHHOLOOG

Lasteaed teeb koostööd Haapsalu Hariduse Tugiteenuste keskuse psühholoogiga, kes on majas kolmapäeviti 08:30-14:30. Haapsalu Lasteaed Vikerkaar psühholoog Olga Kuldmeri olga.kuldmeri@gmail.com , telefon 58 668 048.

Psühholoog teeb kindlaks, koostöös õpetajatega, õppeaasta alguses toetust vajavad lapsed. Nõustab vajadusel rühmaõpetajaid ning vanemaid. Osaleb lapse arengu toetamise meeskonnatöös.

Psühholoog selgitab: lapsevanema töö on kõige tähtsam amet maailmas. Iga lapsevanem leiab end mõnikord olukorrast, kus tekib tunne, et minu mõistus on otsas. See tunne on normaalne. See ei tähenda, et olete lapsevanemana läbikukkunud. Vastupidi, see näitab, et Teie olete vastutustundlik ja julge lapsevanem, kes vajab teadmist, et ta pole selles olukorras üksi ja lahendamatuid olukordi pole olemas.

 

Lasteaed teeb  koostööd järgmiste tugiteenuseid pakkuvate keskustega:

HAAPSALU HARIDUSE- JA TUGITEENUSTE KESKUS

Tugiteenuste keskuse meeskond on erispetsialistidest koosnev tugimeeskond, kelle lasteaed kaasab lapse arengu toetamiseks,  toe ja vajaduste määratlemiseks ning välja selgitamiseks, vanemate ja õpetajate nõustamiseks/ aitamiseks.

https://tugiteenused.haapsalu.ee/

RAJALEIDJA

Rajaleidja on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele. Suunab vajadusel lapse lisa uuringutele; koordineerib koolipikenduse vajaduse välja selgitamist.

https://rajaleidja.ee/

Rajaleidjasse pöördumisel on koolipikenduse taotlemiseks vajalik:

 • TAOTLUS ( lapsevanem või fikseeritud volitusega isik)
 • Lasteaias koostatud dokument: kas IAK, Iseloomustus või Koolivalmiduse kaart
 • Hindamine/ analüüs (teeb Rajaleidja)
 • Ümarlaud (Rajaleidja)
 • Lapsevanema ja võimalusel/ vajadusel lapse arvamus
 • Mõnikord: perearsti või eriarsti hinnang (seda küsib Rajaleidja ise).

Laps varem kooli:

 • Kui kõik osapooled on ühte meelt, pole nõustamiskomisjoni otsus vajalik. Kui tekib eriarvamus, siis on vajalik vanema pöördumine Rajaleidjasse.

PAPAVERI NÕUSTAMIS- JA KOOLITUSKESKUS

Papaveri nõustamis- ja koolituskeskuse poole saab pöörduda eravastuvõtu kaudu või sotsiaalse või rehabilitatsiooniteenuse raames. Nõustamine toimub Haapsalus, Kuusalus ning Tallinnas. Koolitusi viiakse läbi üle Eesti.

https://www.papaver.ee/kontakt/haapsalu